CategoryConférences publiques

Ons Kanner haut: wie si se, wat sinn hir Problemer, wat ass hir Zukunft?

O

D’Diversitéit vun onsen iwwer 80 000 Kanner zu Lëtzebuerg gëtt ëmmer méi grouss, um sproochlechen, sozialen, kulturellen an och reliéisen Plang. Kanner wuessen an neien Familjestrukturen op, sinn mat neie Medien- an Informatiounstechnologien confrontéiert, liewen an enger oft hektescher Ëmwelt a gesinn sech ëmmer méi an neien Erausfuerderungen ausgesat. D’Idi vum Débat ass ët, z’ënnersichen, wéi...

Prof. Dr. Schoettler “Les historiens allemands face à leur propre histoire”

P

La Fondation Robert Krieps organise une conférence publique sur:
« Les historiens allemands face à leur propre histoire»
par Prof. Dr. Peter Schöttler, professeur honoraire à la FU Berlin et directeur de recherche au CNRS (France)

Mercredi 12 octobre 2011 à 18.00 heures à la « Chapelle » du Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster
 La conférence sera faite en français. L’entrée est libre