Ons Kanner haut: wie si se, wat sinn hir Problemer, wat ass hir Zukunft?

O

D’Diversitéit vun onsen iwwer 80 000 Kanner zu Lëtzebuerg gëtt ëmmer méi grouss, um sproochlechen, sozialen, kulturellen an och reliéisen Plang. Kanner wuessen an neien Familjestrukturen op, sinn mat neie Medien- an Informatiounstechnologien confrontéiert, liewen an enger oft hektescher Ëmwelt a gesinn sech ëmmer méi an neien Erausfuerderungen ausgesat.

D’Idi vum Débat ass ët, z’ënnersichen, wéi een de Kanner haut hëllefen kann, dat alles ze meeschteren. D’Schoul spillt selbstverständlech eng grouss Roll dobei.

Dofir huelen um Debat Leit deel, déi op dem Plang schaffen a fuerschen, an zwar d’Léierinnen FabienneBaldassi an Diane Marini, d’Fuerscher Prof.Dr. Romain Martin an Dr. Pascale Engel de Abreu, de Professer Henri Trauffler, Direkter vum Kolléisch vun Iechternach.

D’Moderatioun mécht de Student Sammy Wagner.

Den Debat ass op Lëtzebuergesch a fënnt Donneschdes, de 16.Februar 2012 um 18.00 Auer an der Abtei Neimünster (CCRN) am Grond statt.

D’Entrée ass fräi.

La Fondation Robert Krieps organise un débat public sur :

Les enfants aujourd’hui : qui sont-ils, quels sont leurs problèmes, quel est leur avenir ?

La diversité des plus de 80 000 enfants à Luxembourg devient toujours plus grande, sur le plan des langues, mais aussi sur le plan social, culturel et même religieux. Les enfants d’aujourd’hui vivent dans des structures familiales nouvelles, sont confrontés aux technologies de communication, à un environnement en mutation rapide et à des défis changeants.

L’idée du débat est d’analyser comment on peut aider les enfants à maîtriser tous ces défis. Le rôle de l’école est évidemment déterminant dans cette démarche.

C’est pourquoi participeront au débat des personnes qui travaillent et recherchent dans ce domaine, à savoir les institutrices Fabienne Baldassi et Diane Marini, les chercheurs Prof.Dr. Romain Martin et Dr. Pascale Engel de Abreu ainsi que le professeur Henri Trauffler, directeur du Lycée classique d’Echternach.

L’étudiant Sammy Wagner fera la modération du débat.

Le débat se fera en luxembourgeois et aura lieu jeudi 16 février 2012 à partir de 18.00 heures au Centre culturel et de rencontre de l’Abbaye de Neumünster à Luxembourg-Grund.

L’entrée est libre.

Les personnes qui désirent une traduction du luxembourgeois en français sont priées d’en faire la demande par mail à tsteinmetz@chd.lu

About the author

By tanja