TagEducation

Ons Kanner haut: wie si se, wat sinn hir Problemer, wat ass hir Zukunft?

O

D’Diversitéit vun onsen iwwer 80 000 Kanner zu Lëtzebuerg gëtt ëmmer méi grouss, um sproochlechen, sozialen, kulturellen an och reliéisen Plang. Kanner wuessen an neien Familjestrukturen op, sinn mat neie Medien- an Informatiounstechnologien confrontéiert, liewen an enger oft hektescher Ëmwelt a gesinn sech ëmmer méi an neien Erausfuerderungen ausgesat. D’Idi vum Débat ass ët, z’ënnersichen, wéi...